• ®ella היא גלולת חירום אשר יכולה למנוע היריון לאחר קיום יחסי מין לא מוגנים, וכן במקרה של פגם או שימוש לא נכון באמצעי מניעה רגילים
  • ®ella יעילה ברגעים החשובים ביותר, משם שהיא יכולה למנוע היריון גם כאשר את עומדת לבייץ - הזמן שבו הסיכויים שלך להיכנס להיריון הם הגבוהים ביותר
  • עקרון הפעולה של גלולת ®ella מתבסס על מניעה או עיכוב של שחרור הביצית מהשחלה. כך, בזמן שבו הביצית כן תשתחרר, הזרע אשר נמצא בחצוצרה אינו יכול עוד לגרום להפריה
  • יש ליטול גלולת ®ella מוקדם ככל האפשר, אך לא יאוחר מחמישה ימים (120 שעות) לאחר קיום יחסי מין לא מוגנים או לאחר שימוש כושל באמצעי מניעה רגילים
  • ®ella מיועדת לנשים בגיל הפוריות
  • ®ella מתאימה לשימוש בכל זמן לאורך המחזור החודשי שלך.